Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων

Πολιτική της εταιρείας μας είναι η αποτελεσματική πρόληψη ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων σε κάθε επιστασία  που επιτυγχάνεται με τη συνεχή παρακολούθηση  από τους Υπεύθυνους Επόπτες, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε σεμινάρια, που διοργανώνονται για την προώθηση του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, που εφαρμόζει η εταιρεία σε τακτικές συναντήσεις όλων των εργαζομένων ανά επιστασία, την παροχή σε όλους τους εργαζομένους ατομικών μέσων προστασίας και την υποχρεωτική τους χρήση και τη χρησιμοποίηση εργαλείων και μηχανημάτων από έμπειρο προσωπικό.

Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην δημιουργία Ασφαλών και Υγιεινών συνθηκών εργασίας για τους εργαζομένους, επισκέπτες, γείτονες, διερχομένους και άλλα πρόσωπα που επηρεάζονται, μειώνοντας και στο ελάχιστο τις επεμβάσεις στο περιβάλλον.

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίζει την Ασφάλεια και Υγεία όλων των ατόμων που μπορεί να επηρεάζονται από τις δραστηριότητες της.

Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι πιο κάτω αρχές:

Διατύπωση και καθιέρωση στόχων για την επίδοση στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας.

Λήψη προληπτικών μέτρων και κανονισμών ασφάλειας για τη μείωση των κινδύνων για το προσωπικό και την Εταιρεία μέσω της ανάλυσης και αξιολόγησης των κινδύνων αυτών.

Συμμόρφωση με τις κρατικές νομοθεσίες και κανονισμούς που σχετίζονται με τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Οι ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού σε σχέση με θέματα ασφάλειας αναγνωρίζονται συνεχώς και γίνονται διευθετήσεις για συνεχή εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένης και της αρχικής εκπαίδευσης για το νέο προσωπικό.

Το προσωπικό προστατεύεται από κινδύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια και υγεία με τον κατάλληλο εξοπλισμό και μέσων που του παρέχονται.

Έλεγχοι και επιθεωρήσεις διεξάγονται με σκοπό την επιβεβαίωση της εφαρμογής των θεμάτων ασφάλειας και την αναγνώριση μη συμμορφώσεων και τρόπων βελτίωσης του συστήματος ασφάλειας της εταιρείας.

Η εταιρεία θεωρεί το θέμα Ασφάλειας και Υγείας ως πρώτιστης σημασίας και θα δίνει προτεραιότητα σε αυτό σε σχέση με άλλα θέματα.

Για τη Διεύθυνση της εταιρείας το πιο σημαντικό κεφάλαιο είναι ο ανθρώπινος παράγοντας γι’ αυτό η ανάπτυξη και η διατήρηση συνθηκών και περιβάλλοντος εργασίας με ψηλά επίπεδα ασφάλειας και υγείας θεωρείται μια πολύ σημαντική παράμετρος της ποιοτικής παραγωγικής διαδικασίας. Η επικοινωνία, διαβούλευση και καθοδήγηση αναπτύσσεται συνεχώς μεταξύ του προσωπικού και της Διεύθυνσης.

Top